ШАНОВНІ АБІТУРІЄНТИ!

У 2019 н.р. на базі повної загальної середньої освіти за результатами ЗНО здійснюватиметься прийом на навчання за спеціальністю 263 "Цивільна безпека" за освітніми програмами:

  •  охорона праці;
  •  цивільний захист.

 Навчання здійснюється за:

  • денною формою навчання;
  • заочною формою навчання.

Необхідні сертифікати для вступу на денну форму навчання (для бюджетних пропозицій - ПРОЕКТ*):

 Предмет ЗНО  Мінімальне значення  Ваговий коеф-т  Додаткові показники
 Назва показника  Ваговий коефіцієнт
Українська мова та література 100 0,3 Середній бал атестату 0,1
Математика
100 0,3 Особливі успіхи 0

За вибором абітурієнта (фізика або іноземна мова)

100 0,3 Підготовчі курси 0

 * перелік предметів ЗНО буде визначений Правилами прийому до ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, які будуть затверджені у грудні 2018р.

Необхідні сертифікати для вступу на денну форму навчання (для небюджетних пропозицій - ПРОЕКТ*):

 Предмет ЗНО  Мінімальне значення  Ваговий коеф-т  Додаткові показники
 Назва показника  Ваговий коефіцієнт
Українська мова та література 100 0,3 Середній бал атестату 0,1
Історія України
100 0,3 Особливі успіхи 0

За вибором абітурієнта (математика або біологія або іноземна мова)

100 0,3 Підготовчі курси 0

* перелік предметів ЗНО буде визначений Правилами прийому до ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, які будуть затверджені у грудні 2018р.

Необхідні сертифікати для вступу на заочну форму навчання (ПРОЕКТ*):

 Предмет ЗНО  Мінімальне значення  Ваговий коеф-т  Додаткові показники
 Назва показника  Ваговий коефіцієнт
Українська мова та література 100 0,3 Середній бал атестату 0,1
Історія України
100 0,3 Особливі успіхи 0

За вибором абітурієнта (математика або біологія або іноземна мова)

100 0,3 Підготовчі курси 0

 * перелік предметів ЗНО буде визначений Правилами прийому до ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, які будуть затверджені у грудні 2018р.

Документи для вступу:

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:
- документа, що посвідчує особу;
- військового квитка або посвідчення про приписку–для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
- документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
- сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання для вступників на основі повної загальної середньої освіти:
- документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1 на основі повної загальної середньої освіти.


Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01 січня 2018 року, а також вступники, які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених наказом № 560 та наказом № 697 відповідно.
У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка до документа про здобутий освітній (освітньо- кваліфікаційний) рівень.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:
- копію документа, що посвідчує особу;
- копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
- копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання для вступників на основі повної загальної середньої освіти:
- чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Вступники, які проходять творчі конкурси, допускаються до участі в них за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, та сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (за наявності).
Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов для зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1 на основі повної загальної середньої освіти подаються вступником особисто при подачі документів у паперовій формі у визначені терміни. Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1 на основі повної загальної середньої освіти, унеможливлюють їх реалізацію.

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною комісією Університету. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Приймальна комісія здійснює перевірку підстав для отримання спеціальних умов для зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2 на основі повної загальної середньої освіти та спеціальних умов для осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти, на переведення на вакантні місця державного замовлення та за рахунок цільових пільгових державних кредитів.

Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), затверджує його своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про освіту до Єдиної бази. У разі подання вступником заяви в електронній формі Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту на підставі його сканованої копії (фотокопії).

Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до Університету протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше наступного дня після завершення прийому документів. У разі порушення з вини Університету встановленого терміну розгляду заяв та документів вступників, реєстрація та розгляд наступних заяв тимчасово припиняється до закінчення опрацювання прострочених заяв та документів. Оприлюднення поточних рейтингових списків вступників здійснюється на офіційному веб-сайті Університета на підставі даних, внесених до Єдиної бази.

 

 

На сайті 149 гостей та користувачі відсутні

Certifikat1

Certificate Italy

Diplom Khvorost